ประกันภัยสำหรับ สุนัข

อุ่นใจกว่า เมื่อซื้อประกันสัตว์เลี้ยง กับ ไอ้แต้ม

  • รู้ลึก รู้จริง เรื่องสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
  • ประกันแห่งเดียวที่มาพร้อมกับเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์
  • ดูแลต่อเนื่องกับที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงออนไลน์

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยสุนัข แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องฝังไมโครชิพ

ประกันภัยสุนัข
แผน XS
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 3,000
ต่อครั้ง
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
500 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน S Super
แถมฟรี!! “บัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง”
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 3,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 1,500
ต่อครั้ง
THB 7,500
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 2,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 2,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
1,820 บาท/ปี
ขายดี
ประกันภัยสุนัข
แผน M Super
แถมฟรี!! “บัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง”
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 5,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 3,000
ต่อครั้ง
THB 15,000
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 3,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
2,810 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน L Super
แถมฟรี!! “บัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง”
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 10,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 5,000
ต่อครั้ง
THB 25,000
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 5,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 5,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
4,280 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน XL Super
แถมฟรี!! “บัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง”
และ “Tagห้อยคอ”
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 20,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 10,000
ต่อครั้ง
THB 50,000
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 30,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 20,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 1,500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 10,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 2,000
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
8,740 บาท/ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 7 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อน
3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
5. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก * ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
6. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก
6.1 ) โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น
6.2 ) พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด
6.3 ) การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง
6.4 ) การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
6.5 ) การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ
7. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
8. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
9. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

สิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันกับ ‘iTaam’

iTaam ได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้สามารถแนะนำประกันสัตว์เลี้ยงได้
  • เราเป็นผู้ช่วยที่ดีในการให้คำปรึกษาแนะนำประกันสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านได้รับความพึงพอใจ ในราคาที่เหมาะสมที่สุด
  • เราช่วยติดต่อกับบริษัทประกัน โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้การทำประกัน และการเคลมประกัน ได้รับความสะดวกมากที่สุด
  • เราช่วยตอบข้อสงสัย เพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจ ในการซื้อประกันสัตว์เลี้ยงครั้งนี้ และครั้งต่อๆไปกับเรา
  • เราช่วยจัดส่งกรมธรรม์ให้ถึงที่บ้าน
  • เรามีระบบช่วยบันทึกข้อมูลการทำและการเคลมประกันของทุกท่านออนไลน์
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย

6304004829