1. นโยบายในการคืนเงิน
การขอเงินคืนสามารถกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
• สถานพยาบาลสัตว์ปิดตัว
ในกรณีที่สถานพยาบาลสัตว์ปิดตัว ก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ ทางเว็บไซต์ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน รวมถึงค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมด้วย
• กรณีที่ โปรแกรมสุขภาพที่สร้างออกมา เมื่อถึงเวลาที่ต้องให้บริการแล้วเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้
เช่น สร้าง โปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยมีเครื่อง ultrasound เป็นอุปกรณ์หลัก แล้วเครื่องเสีย ทำให้ไม่สามารถตรวจได้ ในกรณีนี้ให้ทางโรงพยาบาลตกลงเรื่องวันเข้ารับบริการใหม่ หรือเสนอบริการอื่นที่เป็นที่พึ่งพอใจ กันทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าตกลงกันไม่ได้ ทางเว็บไซต์ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน รวมถึงค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมด้วย
*ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ
• เจ้าของสัตว์ไม่ได้รับบริการตามที่ตกลงกันไว้ใน โปรแกรมตรวจสุขภาพ
เจ้าของสัตว์รู้สึกว่าได้รับบริการ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เราสนับสนุนให้ท่านเจ้าของสัตว์ลองคุยกับผู้ให้บริการเพื่อขอรับบริการใหม่ก่อน เพื่อให้เจ้าของสัตว์ได้รับบริการที่ครบถ้วน แต่หากยังไม่ได้รับบริการตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เจ้าของสัตว์สามารถแจ้งเราถึงปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อทำการตรวจสอบ
โดยเราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของการให้บริการดังนี้:
◦ หากการให้บริการของสถานพยาบาลนั้นๆเป็นการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ตกลงกันเอาไว้ และคุณภาพของการให้บริการเทียบเท่ากับการให้บริการปกติของสถานพยาบาลนั้นๆ จะถือว่าสถานพยาบาลได้ให้บริการเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีนี้จะขอคืนเงินไม่ได้)
◦ หากสถานพยาบาลให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานปกติของสถานพยาบาลนั้นๆ อย่างเห็นได้ชัด หรือ ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้เจ้าของสัตว์ เต็มจำนวนรวมถึงค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมด้วย
*ต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังเข้ารับบริการถ้าแจ้งหลังจาก 7 วันถือว่าสละสิทธิ์การขอเงินคืน*
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน
แนบข้อมูล Reference number
วันที่ใช้งาน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
แจ้งมาที่
line : @itaam
tel : 0818912829, 0848475744