ประกันภัยสำหรับ แมว

อุ่นใจกว่า เมื่อซื้อประกันสัตว์เลี้ยง กับ ไอ้แต้ม

  • รู้ลึก รู้จริง เรื่องสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
  • ประกันแห่งเดียวที่มาพร้อมกับเครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์
  • ดูแลต่อเนื่องกับที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงออนไลน์

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยแมว แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องฝังไมโครชิพ

ประกันภัยแมว
แผน XS
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 3,000
ต่อครั้ง
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
500 บาท/ปี
ประกันภัยแมว
แผน S Super
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 3,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 1,500
ต่อครั้ง
THB 7,500
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 2,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 2,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
1,820 บาท/ปี
ขายดี
ประกันภัยแมว
แผน M Super
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 5,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 3,000
ต่อครั้ง
THB 15,000
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 3,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
2,810 บาท/ปี
ประกันภัยแมว
แผน L Super
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 10,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 5,000
ต่อครั้ง
THB 25,000
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 5,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 5,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
4,280 บาท/ปี
ประกันภัยแมว
แผน XL Super
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 20,000
ต่อครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 10,000
ต่อครั้ง
THB 50,000
สูงสุดต่อปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 30,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 20,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 1,500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 10,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 2,000
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
8,740 บาท/ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 7 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อน
3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
5. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก * ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
6. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก
6.1 ) โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น
6.2 ) พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด
6.3 ) การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง
6.4 ) การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
6.5 ) การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ
7. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
8. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
9. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

สิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันกับ ‘iTaam’

iTaam ได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้สามารถแนะนำประกันสัตว์เลี้ยงได้
  • เราเป็นผู้ช่วยที่ดีในการให้คำปรึกษาแนะนำประกันสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านได้รับความพึงพอใจ ในราคาที่เหมาะสมที่สุด
  • เราช่วยติดต่อกับบริษัทประกัน โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้การทำประกัน และการเคลมประกัน ได้รับความสะดวกมากที่สุด
  • เราช่วยตอบข้อสงสัย เพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจ ในการซื้อประกันสัตว์เลี้ยงครั้งนี้ และครั้งต่อๆไปกับเรา
  • เราช่วยจัดส่งกรมธรรม์ให้ถึงที่บ้าน
  • เรามีระบบช่วยบันทึกข้อมูลการทำและการเคลมประกันของทุกท่านออนไลน์
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย

6304004829